Lưu ý: Tờ khai đã hoàn thành thủ tục muốn hủy phải dùng nghiệp vụ CNO, không dùng PAI/PAE

CodeReason
H01Hết hiệu lực của tờ khai
H02Quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký không có hàng đến cửa khẩu nhập
H03Quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký hàng xuất khẩu chưa chịu sử giám sát của Cơ quan Hải quan
H04Khai nhiều lần cho một lô hàng
H05 

Source : Hỗ trơ VNACCS/VCIS