Mỗi khi đăng nhập vào PT_Software các bạn lại phải trả lời "Yes" cho câu thông báo dưới đây "Certificate is not trusted or expired"

Nhưng lần sau đăng nhập vào, các bạn lại bị hỏi lại, bực mình !

để fix lỗi này, các bạn cần phải có Chứng thư gốc: MIC National Root CA & nó phải được install vào Trusted Root Certification Authorities folder

step 0: download chứng thư trên, lưu vào máy tính của bạn

Step 1: right click trên chứng thư bạn vừa lưu, chọn Install Certificate

Step 2: click next trong khung Certificate Import Wizzard

Step 3: click next trong khung tiếp

Step 4: click Finish