Nội dung template là một file txt từ trên xuống (tương ứng mỗi field là một dòng (chằng có tiều đề (field name gì ráo trọi))

Tab GENERAL INFORMATION

Nội dunggiải thích thêm

MFR 1 002146
9
I
VESSCODE1
VESSEL NAME
VOY
CCODE
POD
0
POL
0
01012014
BOLNUMBER 123
FIN
FINAL DESTINATION
PDL
PLACE OF DELIVERY
CONSIGNORCODE
CONSIGNOR NAME
POSTCOD
CONSIGNOR BUILDING
CONSIGNOR STREET AND NO./ PO BOX
CONSIGNOR DISTRICT
CONSIGNOR CITY
VN
0838220038
CONSIGNEECODE
CONSIGNEE NAME
POSTCOD
CONSIGNEE BUILDING
CONSIGNEE STREET AND NO./ PO BOX
CONSIGNOR DISTRICT
CONSIGNEE CITY
VN
0838247470
NOTIFYPARTCD1
NOTIFY PARTY 1 NAME
POSTCOD
NOTIFY 1 BUILDING
NOTIFY PARTY 1 STREET
NOTIFY DISTRICT
NOTIFY CITY
VN
0838220040
NOTIFYPARTCD2
NOTIFY PARTY 2 NAME
POSTCOD
NOTIFY 2 BUILDING
NOTIFY PARTY 2 STREET
NOTIFY PARTY 2 DISTRICT
NOTIFY PARTY 2 CITY
VN
0838247475


TRA


1
2
3
4
5
REMARKS