Đối với người dùng nhiều công ty, thay vì phải nhập lại mã số máy trạm và khóa truy cập cho mỗi công ty, ta có thể dùng cách sau:

PT_software lưu thông tin thiết lập máy trạm (Terminal ID TID) và khóa truy cập  máy trạm (Terminal Access Key - TAK) trong tập tin sau :

"%AppData%\VNACCS\PT_Software\user-environment_setup.xml"

như vậy ta chỉ cần tạo 2 tập tin cho 2 công ty tương ứng, rồi dùng script copy đè lên file gốc mỗi khi muốn chuyển đổi công ty.