1. Giấy Chứng nhận ĐKKD - Song Ngữ - DTK

  2. Giấy phép Đăng ký Kinh doanh DTK - Color

  3. Công nhận Hoạt động Đại Lý Hải Quan - Quyết định D23152015TCHQ - DTK

  4. Chứng nhận thành viên - AMCHAM (DTK)