Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Đối với người dùng nhiều công ty, thay vì phải nhập lại mã số máy trạm và khóa truy cập cho mỗi công ty, ta có thể dùng cách sau:

PT_software lưu thông tin thiết lập máy trạm (Terminal ID TID) và khóa truy cập  máy trạm (Terminal Access Key - TAK) trong tập tin sau :

"%AppData%\VNACCS\PT_Software\user-environment_setup.xml"

như vậy ta chỉ cần tạo 2 tập tin cho 2 công ty tương ứng, rồi dùng script copy đè lên file gốc mỗi khi muốn chuyển đổi công ty.

  • No labels